Day 29 - chitRan chiRukaalee - சிற்றஞ் சிறுகாலே

Sri:
Srimathe Ramanujaya Nama:
Azhware Emberumanar Jeeyar Thiruvadigale Saranam

chiTRanj chiRukaalee vandhunnaich cheeviththun
poTRaa maraiyatiyee pooTRum poruLkeeLaay
peTRammeeyth thuNNung kulaththiR pirandtha(thu) nii
kuTReeval engaLaik koLLaamaR pookaathu
iTRaip paRaikoLvaa nanRukaaN goovindhaa
etRaikkum meezheezh piRavikku munRannoo
tuTRomee yaavoo munakeethaa maatcheyvoom
maTRainang kaamangaL maaTReelo rembaavay.

சிற்றஞ் சிறுகாலே வந்துன்னைச் சேவித்துன்
பொற்றா மரையடியே போற்றும் பொருள்கேளாய்
பெற்றம்மேய்த் துண்ணுங் குலத்திற் பிறந்த(து) நீ
குற்றேவல் எங்களைக் கொள்ளாமற் போகாது
இற்றைப் பறைகொள்வா னன்றுகாண் கோவிந்தா
எற்றைக்கு மேழேழ் பிறவிக்கு முன்றன்னோ
டுற்றோமே யாவோ முனக்கேநா மாட்செய்வோம்
மற்றைநங் காமங்கள் மாற்றேலோ ரெம்பாவாய்.


Introduction:

In the previous Pasuram Aandal expressed the desire to attain Moksha and wanted to be performing Kainkaryam to Sriman Narayanan. Having said that they have no qualification for attaining Moksha, request Sriman Narayana to look at Him and give them Moksha as looking at them will mean nothing to Him.

Padhapdahaartham - பதபதார்த்தம் - Word by Word Meaning:

govindhaa/கோவிந்தா - Hey Krishna!

chiTRanchiRukaalee/சிற்றஞ்சிருகாலே - Early in the morning

vandhu/வந்து - We are here

unnai seeviththu/உன்னை சேவித்து - To pray you

un pon thaamarai ati pooTRum poruL/உன் பொன் தாமரை அடி போற்றும் பொருள் - To praise your beautiful Lotus Feet

peTRam meeyththu uNNum kulaththil piRandha nii/பெற்றம் மேய்த்து உண்ணும் குலத்தில் பிறந்த நீ - You have born in amidst Aayargal who graze cows

kuTReval/குற்றேவல் - To command

koLLaamal poogaathu/கொள்ளாமல் போகாது - You have to receive Kainkaryam from us

iTRaip paRaikoLvaan anRukaaN/இற்றை பறைகொள்வான் அன்றுகாண் - Today we are here to get this wish from you

eTRaikkum/எற்றைக்கும் - Always

ezh ezh piRavikkum/ஏழ் ஏழ் பிறவிக்கும் - No matter how many ever times we are born

unthannodu/உன் தன்னோடு - with you

uTRome aavoom/உற்றோமே ஆவோம் - we will be related

unakkee/உனக்கே - only to you

naam/நாம் - we

aaL seyvoom/ஆள் செய்வோம் - be slaves to you

maTrai kaamangkal/மற்றை காமங்கள் - all other things

maaTRu/மாற்று - please rid them for us

Meaning:

(chitranj chiRukaale vandhu/சிற்றஞ் சிறுகாலே வந்து) Hey Krishna! We little girls, in this cold season, woke up very early and were at your doorsteps. Aandal sings the praise of the early morning which gave them an opportunity to Unite with Krishna!

(vandhu/வந்து) Like Vibheeshana, who had come to you to seek Sharanagathi, we are here at your doorstpes seeking Moksha.

Sampradhaya Meaning: If a Jeevathma is subservient to a devathantharam, it is possible to retrieve and make it knowledgeable and make it subservient to Paramathma. However, if the Jeevaathma is subservient to its own body, then no matter what one tries, it is not possible to rescue it.

Here Aandal, having explained in earlier Paasurams that has come to Shri Krishna, expecting only His Lotus Notes, and to attain that taking the Lotus Notes itself as the path, and asks Shri Krishna to provide them the same.

(un poTRaamaraiyatiyee pootRum poruL keeLaai/உன் பொற்றாமரை அடியே போற்றும் பொருள் கேளாய்) Hey Krishna!! Here we are to tell you what we came to you for!!

(peTRam meyththu uNNum kulaththil piRandhu/பெற்றம் மேய்த்துண்ணும் குலத்தில் பிறந்து) Hey Krishna!! What is the reason for you to have been born here amidst us?! You are never born (pirappili/பிறப்பிலி) You are sourrounded by Nithyasooris who do Kainkaryam to you all the time!! Then why were you born here?! What was the desire for you to have been born in this world!

(kuTReval engaLai koLLaamal poogaadhu/குற்றேவல் எங்களை கொள்ளாமல் போகாது) Please command us and we will take those and complete the Kainkaryam. Isnt this the reason why you were born? To be our master. To get Kainkaryam from us?!

Hearing this Shri Krishna says, "Hey Gopikas! I grant your wish and I will make your swaroopam total by taking kainkaryam from you"

The Gopikas were over joyed hearing this.

(eTRaikkum ezheezh piRavikkum/எற்றைக்கும் ஏழேழ் பிறவிக்கும்) May this wonderful Union last for ever. Like Periya Piratti being with you at all times, let us also be doing Kainkaryam to you. If you are born as a devatha, Piratti is born as one as well. If you are born as a Manushya, she is born as one as well. In the same way whatever form that you take, we will be your seshaboothas and be doing Kainkaryanm.

(unthannodu uTRom/உன் தன்னோடு உற்றோம்) We want to be related with you like this always.

Sampradhaya Meaning: The relationship with Paramathma to Jeevaathma is being a slave to paramathma. (seeshaboothan/சேஷபூதன்)

(unakkee/உனக்கே) - Hey Krishna! We want to be related to you and only you.

Sampradhaya Meaning: Ananyaarga seshathvam/அநந்யார்கசேஷத்வம்

(aatcheivoom/ஆட்செய்வோம்) - we will be a slave to you and do kainkaryam to you

Sampradhaya Meaning: The swaroopa of a Jeevathma is to be a slave to Paramathma and expect nothing but kainkaryam from Paramathma. The joy that the Jeevathma will get is on seeing Paramathma happy about the kainkaryam.

ஜீவாத்மாவின் ஸ்வரூபம் சேஷத்வம். ஜீவாத்ம பரமாத்மாவிர்க்கே அடிமை. வேறு எவருக்கும் அடிமைப்பட்டதல்ல. ஜீவாத்மாவிடம் பரமாத்ம கைங்கர்யம் பெற்றுக்கொள்வதும் பரமாத்மாவிர்க்கு ஜீவாத்ம அடிமை செய்து கைங்கர்யம் செய்வதுமே ஜீவாத்மாவின் ஸ்வரூபம். அப்படி அடிமை செய்யும் பொழுது, பரமாத்மாவின் ஆனந்தத்தை கண்டே ஜீவாத்ம சந்தோஷிக்கவேண்டும்.

(maTRainam kaamangal MaaTRu/மற்றை நம் காமங்கள் மாற்று) This is the most important line in Thiruppavai. This explains the Thirumanthra's saaram. Aandal prays to Shri Krishna, to rid her of all the blocks that comes on the way to her doing Kainkaryam to Shri Krishna.

viRoodhi dhaan moondRu. swaroopa viroothiyum, upaaya viroodhiyum praapya viroodhiyum - mumuukshupadi

விரோதிதான் மூன்று. ஸ்வரூப விரோதியும், உபாய விரோதியும் ப்ராப்ய விரோதியும் - முமூக்ஷுபடி

Aandal prays to Krishna to rid her of all the three enemies - Swaroopa, Upaaya and Praapya Virodhi.

Swaroopa Virodhi - The true nature of Jeevathma is be a slave to Paramathma. Anything that makes this untrue is Swaroopa Virodhi

Upaaya Virodhi - The one and only way to attain the state of Moksha, is the Lotus Feet of Paramathma. Any other means will be Upaaya Virodhi

Praapya Virodhi - The one and only result that a Jeevathma expects is to do Kainkaryam to Paramaathma. Any other result desired is Praapya Virodhi

adinaayen ramanuja dasanNo comments:

Post a Comment