திருவாடிப்பூரம்


இன்றோ திருவாடிப்பூரம்* எமக்காக
வன்றோ இங்காண்டாள் அவதரித்தாள்* - குன்றாத
வாழ்வான வைகுந்தவான் போகந்தன்னையிகழ்ந்து*
ஆழ்வார் திருமகளாராய் .

1 comment:

  1. http://srirangapankajam.com/Archives.aspx

    More on Andal in the link

    ReplyDelete